Renovacija

Daugiabučių namų renovacija, UAB “Rangon”

UAB “Rangon” patars, bei atliks Jūsų Daugiabučio renovacijos investicinį ir techninį projektus: atliks Jums visus reikalingus statybos darbus.

2013 m. Parlamentarams pritarus Valstybės paramos įstatymo pakeitimo projektui, įsigalioja tvarka, pagal kurią valstybė įsipareigos finansuoti 40 proc. visų investicinių projektų vertės – 25 proc. bus finansuojama iš Klimato kaitos programos, 15 proc. – iš Valstybės paramos fondo. Likusi dalis – JESSICA fondo pinigai.

Atnaujinimo priemonės

Pagal naująją Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą valstybė remia tiek energinį efektyvumą didinančias, tiek kitas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones.

Energinį efektyvumą didinančios priemonės

1.    Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

 • Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas;
 • Balansinių ventilių ant stovų įrengimas;
 • Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas;
 • Šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas;
 • Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose.

2.     Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.

3.    Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.

4.    Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.

5.    Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.

6.    Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

7.    Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.

8.    Rūsio perdangos šiltinimas.

9.    Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

 

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

10.  Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas).

Pagal JESSICA programą, valstybė skiria 15 proc. atnaujinimo projekto vertės siekiančią finansinę paramą, jei pasiekiamas 20 proc. energinis sutaupymas. Jei šis yra ne mažesnis kaip 40 proc., kompensuojama 30 proc. atliktų rangos darbų.

Parama būstą atnaujinti nutarusiems gyventojams teikiama ir sudarant galimybę gauti lengvatinę paskolą daugiabučiui modernizuoti iš JESSICA programos fondo. Ilgalaikės paskolos daugiabučiams atnaujinti bus išduodamos su ne didesnėmis kaip 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis.

Esminis naujo renovacijos modelio skirtumas yra tai, kad patiems gyventojams nereikės imti paskolos iš banko, tačiau jų pritarimas būtinas. Nuo šiol ši atsakomybė tenka savivaldybių paskirtoms ir kontroliuojamoms institucijoms: šios turės organizuoti, prižiūrėti ir valdyti visą renovacijos procesą.

Vadovaudamiesi naujuoju modeliu buto savininkai atlikus renovaciją dar kurį laiką, kol bus išmokėta paskola, mokės 10 proc. mažesnius, negu vidutiniškai mokėjo pastaruosius vienus ar dvejus metus, mokesčius už šildymą, o vėliau – tik už faktiškai sunaudotą šilumą.

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 34 tūkstančiai daugiabučių namų, kuriems reikalingas dalinis ar pilnas atnaujinimas (modernizavimas).

 • nuo programos pradžios iki 2012 m. būsto renovacijos programos dalyvių skaičius siekė 644 daugiabučius. Iš jų 32 namus suprojektavo ir renovavo mūsų specialistai.

Būsto renovacijos programos JESSICA programos dalyvių žingsniai:

 • Pasirengimas: iniciatyvinė grupė pvz.: Namo bendrijos valdyba,      pirmininkas ar administratorius turėtų sužinoti (pradiniame etape pakanka      ir mūsų puslapyje publikuojamos) informaciją apie namo fizinę ir energetinę      būklę, bei duomenis apie laukiamus atnaujinimo rezultatus, valstybės      paramos teikimo būdus ir galimybes.
 • Gyventojų/savininkų sprendimų priėmimas: tuo tikslu turi būti kviečiamas būsto savininkų susirinkimas, kuriame gyventojai nutaria atnaujinti būstą, t.y. parengti namo atnaujinimo projektą. Susirinkimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, kuris veikia vadovaudamasis bendrijos įstatais arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi, o jei bendrijos daugiabutyje dar nėra ar jungtinės veiklos sutartis nesudaryta – Civiliniu kodeksu. Sprendimą atnaujinti namą priima butų ir kitų patalpų savininkų dauguma (50 proc. savininkų + vienas balsas).

Naudingi telefonai: BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA
Nemokama telefono linija 8 800 20 012

 • investicinio projekto (alternatyvų)      rengimas ir vienos iš alternatyvų pasirinkimas: Investicijų planas rengiamas remiantis namo energinio      naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės įvertinimo duomenimis. Plane      nustatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, jų energinis      naudingumas, preliminari numatomų priemonių įgyvendinimo kaina ir      investicijų atsipirkimo laikas. Sudaromas preliminarus finansavimo planas ir projekto įgyvendinimo grafikas.      Parengtą planą specialistai viešai aptaria su patalpų savininkais, o tada      suderina su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra. Gyventojai/savininkai susirinkime      ar balsuojant raštu turi planą patvirtinti;
 • techninio projekto rengimas: organizuojamas konkursas dėl      projektavimo darbų pirkimo, pasirašoma sutartis su projektavimo įmonę.      Parengus techninį projektą jis teikiamas nuolatinei statybos komisijai      statybos leidimui gauti.

Naudingi telefonai: Arch. Inga Šiburkienė 865254804

 • rangovo atranka (viešųjų pirkimų būdu);
 • techninės priežiūros atstovo atranka;

Konkurso būdu atrenkama renovacijos darbus vykdysianti bendrovė (siūlome UAB „Costum“ ar UAB „Rangon“) bei atestuotas techninis prižiūrėtojas. Atlikus visus techniniame projekte numatytus darbus, pastatas pripažįstamas tinkamu naudotis pasirašant statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktą.

 • rangos darbai;

Naudingi telefonai: inž. Raimundas Ginkus +37068564336;

 •  Pastato (statinio) energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (energinis sertifikatas). po atnaujinimo daugiabutis namas turėtų pasiekti A,B,C,D energinio naudingumo klases, iš kurių aukščiausia klasė yra A (ji atitinka pasyvaus namo samprata), o žemiausia leistina klasė yra D.

Įmonė pritraukė aukštos kvalifikacijos inžinierius, kurie teikia paslaugas ir konsultacijos visais renovacijos klausimais:

 • Konsultavimas rengiant investicinius projektus
 • Jau parengtų projektų įvertinimas
 • Techninio projekto parengimas
 • Darbų atlikimas
 • Apšiltinimo darbų kokybės patikrinimas
 • Renovuotų pastatų termoviziniai matavimai

Įmonė ypatinga dėmesį skirs daugiabučių namų renovacijai, kadangi Lietuvoje planuojama plati renovacijos programa. Todėl įmonė specializuojasi:

 • Fasadų šiltinimas (sienų šiltinimas)
 • Stogo šiltinimas
 • Langų gamyba ir keitimas
 • Balkonų stiklinimas
 • Šildymo sistemos atnaujinimas